نمایش 1 از 4
شرح تفصیلی فهرست  بهای واحد پایه رشته ابنیه
(34)

شرح تفصیلی فهرست  بهای واحد پایه رشته ابنیه

160,000
شرح تفصیلی فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه  (جلد دوم _بخش اول)
(34)

شرح تفصیلی فهرست بها واحد پایه رشته ابنیه  (جلد دوم _بخش اول)

220,000
مجموعه کامل قوانین، مصوبات و بخشنامه های کاربردی پیمانکاری
(34)

مجموعه کامل قوانین، مصوبات و بخشنامه های کاربردی پیمانکاری

160,000
هندبوک متره  به همراه جداول کاربردی متره
(34)

هندبوک متره  به همراه جداول کاربردی متره

130,000