گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

دوره جامع تفسیر فهرست‌بهای ابنیه سال ۱۴۰۰

 • تالیف و تدریس: مهندس علیرضا حسین زاده و مهندس علی پورنژادیان
 • محتوای آموزشی: ۱۰۰ ساعت

قیمت دوره به صورت جامع =

 ۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان

پخش ویدیو
 • سرفصل‌های دوره جامع تفسیر فهرست‌بهای رشته ابنیه سال ۱۴۰۰

 • بررسی و تفسیر بخشنامه ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰
 • ۰۰:۳۰
 • بررسی و تفسیر دستورالعمل کاربرد
 • ۰۲:۰۵
 • بررسی و تفسیر کلیات فهرست‌بها
 • ۰۱:۱۵
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل اول / عملیات تخریب و برچیدن
 • ۰۲:۵۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل اول / عملیات تخریب و برچیدن
 • ۰۱:۰۵
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل دوم / عملیات خاکی با دست
 • ۰۲:۱۸
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل دوم / عملیات خاکی با دست
 • ۰۱:۴۵
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل سوم / عملیات خاکی با ماشین
 • ۰۴:۱۳
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل سوم / عملیات خاکی با ماشین
 • ۰۱:۳۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل چهارم / عملیات بنایی با سنگ
 • ۰۲:۳۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل چهارم / عملیات بنایی با سنگ
 • ۰۰:۴۷

 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل پنجم / قالب‌بندی غیرفولادی
 • ۰۲:۴۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل پنجم / قالب‌بندی غیرفولادی
 • ۰۱:۵۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل ششم / قالب‌بندی فولادی
 • ۰۴:۲۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل ششم / قالب‌بندی فولادی
 • ۰۲:۱۵
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل هفتم / کارهای فولادی با میلگرد
 • ۰۲:۳۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل هفتم / کارهای فولادی با میلگرد
 • ۰۲:۳۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل هشتم / بتن درجا
 • ۰۳:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل هشتم / بتن درجا
 • ۰۲:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل دهم / سقف تیرچه و بلوک
 • ۰۱:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل دهم / سقف تیرچه و بلوک
 • ۰۰:۵۰

 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل یازدهم / آجرکاری و شفته ریزی
 • ۰۲:۴۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل یازدهم / آجرکاری و شفته ریزی
 • ۰۱:۱۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل دوازدهم / بتن پیش ساخته و بلوک چینی
 • ۰۲:۵۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل دوازدهم / بتن پیش ساخته و بلوک چینی
 • ۰۰:۴۵
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل سیزدهم / عایق کاری رطوبتی
 • ۰۱:۴۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل سیزدهم / عایق کاری رطوبتی
 • ۰۰:۲۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل چهاردهم / عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش
 • ۰۳:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل چهاردهم / عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش
 • ۰۱:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل هیجدهم / اندودکاری و بندکشی
 • ۰۲:۳۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل هیجدهم / اندودکاری و بندکشی
 • ۰۰:۴۰

 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل نهم / کارهای فولادی سنگین
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل نهم / کارهای فولادی سنگین
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل شانزدهم / کارهای فولادی سبک
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل شانزدهم / کارهای فولادی سبک
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل هفدهم / کارهای آلومینیومی
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل هفدهم / کارهای آلومینیومی
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیست و پنجم / رنگ آمیزی
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیست و پنجم / رنگ آمیزی
 • ۰۰:۰۰

 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل نوزدهم / کارهای چوبی
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل فصل نوزدهم / کارهای چوبی
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیستم / کاشی کاری با کاشی های سرامیکی
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیستم / کاشی کاری با کاشی های سرامیکی
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیست و یکم / فرش موزاییک و کفپوش بتنی
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیست و یکم / فرش موزاییک و کفپوش بتنی
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیست و دوم / کارهای سنگی با سنگ پلاک
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیست و دوم / کارهای سنگی با سنگ پلاک
 • ۰۰:۰۰

 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیست و سوم / کارهای پلاستیکی و پلیمری
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیست و سوم / کارهای پلاستیکی و پلیمری
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیست و چهارم / شیشه و نصب آن
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیست و چهارم / شیشه و نصب آن
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیست و ششم / زیراساس و اساس
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیست و ششم / زیراساس و اساس
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیست و هفتم / آسفالت
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیست و هفتم / آسفالت
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر مقدمه فصل، ردیف‌ها و تغییرات فصل بیست و هشتم / حمل و نقل
 • ۰۰:۰۰
 • متره و برآورد ردیف‌های فصل بیست و هشتم / حمل و نقل
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر پیوست ۱ / مصالح پای کار
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر پیوست ۲ / ضریب طبقات
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر پیوست ۳ / شرح اقلام هزینه های بالا سری
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر پیوست ۴ / دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
 • ۰۰:۰۰
 • بررسی و تفسیر پیوست ۵ / کارهای جدید
 • ۰۰:۰۰

 • فیلم های رایگان

برگرفته از بخش یک دوره جامع

برگرفته از بخش یک دوره جامع

برگرفته از بخش یک دوره جامع

برگرفته از بخش یک دوره جامع

 • ویژگی های دوره
– تفسیر بند به بند صفر تا ۱۰۰ فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه، از بخشنامه ابلاغ، دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصول … تا پیوست‌های انتهایی فهرست‌بها
– ذکر قوانین، مقررات و بخشنامه‌های کاربردی و بندهای شرایط عمومی پیمان که ارتباط با مبانی فهرست‌بهایی دارند
– بررسی عملیات‌های اجرایی، شناخت مصالح (مصالح شناسی) به همراه ارائه تصاویر واضح و کاربردی
– بررسی نکاتی از تدوین فهرست‌بها که تا کنون درجایی طرح و پاسخ داده نشده اند.
– متره و برآورد تمامی ردیف‌های فهرست‌بها و یادگیری نحوه استفاده از ردیف‌ها
 • خرید دوره به صورت جامع
 • تهیه تمامی بخش‌ها به صورت جامع

تمامی قسمت‌های سرفصل‌های مذکور در بخش یک الی شش.

۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان

 • خرید مجزای هر بخش (پارت) از دوره
 • تهیه بخش اول (پارت ۱) دوره شامل:

بخشنامه ابلاغ، دستورالعمل کاربرد، کلیات، فصل اول (عملیات تخریب و برچیدن)، فصل دوم (عملیات خاکی با دست)، فصل سوم (عملیات خاکی با ماشین)، فصل چهارم (عملیات بنایی با سنگ)

۵۲۰،۰۰۰ تومان

 • تهیه بخش دوم (پارت ۲) دوره شامل:

فصل پنجم (قالب‌بندی غیرفولادی)، فصل ششم (قالب‌بندی فولادی)، فصل هفتم (کارهای فولادی با میلگرد)، فصل هشتم (بتن درجا)، فصل دهم (سقف تیرچه و بلوک)

۵۲۰،۰۰۰ تومان

 • تهیه بخش سوم (پارت ۳) دوره شامل:

فصل یازدهم (آجرکاری و شفته ریزی)، فصل دوازدهم (بتن پیش ساخته و بلوک چینی)، فصل سیزدهم (عایق کاری رطوبتی)، فصل چهاردهم (عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش)، فصل هیجدهم (اندودکاری و بندکشی)

۵۲۰،۰۰۰ تومان

 • تهیه بخش چهارم (پارت ۴) دوره شامل:

فصل نهم (کارهای فولادی سنگین)، فصل شانزدهم (کارهای فولادی سبک)، فصل هفدهم (کارهای آلومینیومی)، فصل بیست و پنجم (رنگ آمیزی)

 • تهیه بخش پنجم (پارت ۵) دوره شامل:

فصل نوزدهم (کارهای چوبی)، فصل بیستم (کاشی کاری با کاشی های سرامیکی)، فصل بیست و یکم (فرش موزاییک و کفپوش بتنی)، فصل بیست و دوم (کارهای سنگی با سنگ پلاک)

 • تهیه بخش ششم (پارت ۶) دوره شامل:

فصل بیست و سوم (کارهای پلاستیکی و پلیمری)، فصل بیست و چهارم (شیشه و نصب آن)، فصل بیست و ششم (زیراساس و اساس)، فصل بیست و هفتم (آسفالت)، فصل بیست و هشتم (حمل و نقل)، پیوست ۱ (مصالح پای کار)، پیوست ۲ (ضریب طبقات)، پیوست ۳ (شرح اقلام هزینه های بالا سری)، پیوست ۴ (دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه)، پیوست ۵ (کارهای جدید)

 • درباره مولفین
 • مدیر پروژه مشاور در تهیه فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سازمان برنامه و بودجه
 • کشور کارشناس شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داور
 • منتخب دستگاه های اجرایی و شرکت های پیمانکاری
 • نماینده دستگاه های اجرایی و شرکت های پیمانکاری در مراجع حل اختلاف
 • مدیر پروژه مهندسان مشاور و شرکت های پیمانکاری
 • مدرس دوره های آموزشی امور پیمان ها، تاخیرات و فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور
 • مولف کتب مرتبط با امور پیمان و فهرست بها
 • کارشناس مشاوره در تهیه فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سازمان برنامه و بودجه کشور
 • مولف کتاب مرتبط با فهرست بها
 • مدرس دوره آموزشی امورپیمان ها، متره و برآورد
 • کارشناس امور قراردادها
 • نظرات مشتریان
حامد رضایی
Read More
با سلام خدمت پشتیبانان محترم، ممنونم از بخش استعلام‌های سایت، واقعا کمک بزرگی دارید میکنید. همینطور من قبلا دوره امورپیمان شما رو خریداری کردم، واقعا دست تمامی عزیزان درد نکنه که به این شکل انرژی میزارن. ارادتمند شما حامد رضایی
م. گودرزی
Read More
واقعا دوره جذابی هست، بعد از گذروندن این دوره من واقعا توی محل کارم حرف برای گفتن دارم، خدا خیرتون بده
Previous
Next
فایل لوگو ادیت شده - 3

گروه امورپیمان‌ها در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد؛ در قالب گروه تلگرام این امر ایجاد شد که بتواند برای ارتقاء سطح دانش همکاران عزیز کارآمد باشد، برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، برای هم افزایی اطلاعاتمان، این گروه تشکیل شد. ولی به واسطه‌ی دغدغه‌هایی که در این مدت چند ساله اتفاق افتاد، متوجه این موضوع شدیم که شاید بسترهای مناسب باید برای این امر ایجاد شود و در قالب فقط فهارست‌بها و امور پیمان‌ها کار نکنیم. به همین واسط، سه تا دپارتمان را در قالب امور پیمان‌ها تعریف کردیم؛ دپارتمان فنی و اجرایی، دپارتمان فهرست بها و امور پیمان ها و دپارتمان موضوعات حقوقی و امور حقوقی که در پیمان ها حاکم نیست. حالا امیدوارم که بتوانیم در این عرصه هم سربلند باشیم. موضوعات جذاب و جالبی رو مطمئنن در ادامه ی این روند خواهیم داشت.
مخاطب های ما در این عرصه دانشجویان، دانش پژوهان، کارشناسان دفتر فنی، کارشناسان فنی و اجرایی که در پروژه ها حضور دارند، دوستانی که در خصوص امور پیمان ها دارند فعالیت می کنند، در قالب پیمان رسیدگی و امثالهم، مدیران پروژه، کارشناسان رسمی قوه قضائیه، دادگستری و حتی وکلایی که علاقه مند به موارد حقوقی پیمان هستند و فهرست بها و اجرایی، می توانند از پکیج های ما استفاده بکنند و از این بسترها حداکثر استفاده را ببرند. فریضه اصلی که در حال حاضر داریم دنبال می کنیم، مبحث آموزش است؛ آموزش های خود مان را، به صورت آفلاین دنبال خواهیم کرد؛ در برخی از اوقات اگر نیاز باشه آنلاین و اگر باز هم نیازهای موضعی و زمانی خودش را بطلبد، به صورت حضوری هم این مقوله ها را در قالب سمینار و دوره های آموزشی حتما خواهیم داشت.
امیدوارم که بتوانیم از این موضوع سربلند باشیم، بتوانیم این موضوعیت برای شما عزیزان جذاب باشد.