گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

تاریخ استعلام

شماره استعلام
موضوع استعلامردیفموضوعشمارهتاریخ
۱ طبقه بندی زمین ۴۵۳۴۶ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ مشاهده استعلام
۲ ضریب منطقه ای ۱۷۸۴۱۰ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ مشاهده استعلام
۳ محدودیت اقلام ستاره دار پیش از مناقصه ۶۴۴۷۰ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ مشاهده استعلام
۴ ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان/تعلیق ۶۱۰۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ مشاهده استعلام
۵ ارجاع کاربه داوری در صورت عدم رفع موضوع مورد اختلاف با توافق ۵۰۸۷۱ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ مشاهده استعلام
۶ جبران خسارت دیرکرد در پرداخت ۵۱۵۱۸ ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ مشاهده استعلام
۷ خسارت دیرکرد در پرداخت ۳۸۵۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ مشاهده استعلام
۸ تاخیر در پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت ۸۲۶۵۱ ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ مشاهده استعلام
۹ بررسی تاخیرات مطابق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در صورت ختم پیمان پیش از تکمیل کار ۷۰۱۷۸ ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ مشاهده استعلام
۱۰ تاخیر در پرداخت صورت وضعیت موقت ۹۳۵۷ ۱۳۸۲/۰۲/۱۴ مشاهده استعلام
۱۱ حمل مصالح خاکریزی ۱۱۲۱۵۲ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ مشاهده استعلام
۱۲ هزینه بیمه تامین اجتماعی ۱۲۱۹۴۰ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ مشاهده استعلام
۱۳ استرداد مبالغ تضمین حسن اجرای کار ۲۴۵۱ ۱۳۸۰/۰۵/۲۲ مشاهده استعلام
۱۴ کندن یا بریدن درخت ۱۱۰۷۳۷ ۱۳۸۵/۰۹/۰۷ مشاهده استعلام
۱۵ تعریف بستر و شیروانی ترانشه ۶۰۴۲۰ ۱۳۸۵/۰۵/۲۲ مشاهده استعلام
۱۶ کندن یا بریدن درخت ۱۱۴۵۹۲ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ مشاهده استعلام
۱۷ نحوه اعمال ضریب طبقات و ارتفاع ۳۵۱۱۸ ۱۳۸۵/۰۳/۲۲ مشاهده استعلام
۱۸ فاصله نگهدار میلگردها ۱۰۸۷۶۶ ۱۳۸۵/۰۷/۲۲ مشاهده استعلام
۱۹ هزینه لانه زنبوری کردن تیر ۱۲۰۲۵۳ ۱۳۸۵/۰۸/۲۱ مشاهده استعلام
۲۰ هزینه تخریب کلی ساختمان ها ۱۵۵۴۹۸ ۱۳۸۵/۱۰/۰۲ مشاهده استعلام
۲۱ فاصله نگهدار میلگردها ۱۹۷۱۰۷ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ مشاهده استعلام
۲۲ ساخت و حمل بتن با بتن ساز و تراک میکسر ۱۹۹۷۸۶ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ مشاهده استعلام
۲۳ رنگ آمیزی کارهای فلزی ۱۰۴۲۳ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ مشاهده استعلام
۲۴ تاریخ شروع دوره تضمین ۶۹۴۴۱ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ مشاهده استعلام
۲۵ استفاده از فهرست بها با توافق کارفرما و پیمانکار برای موضوع قیمت جدید ۶۱۷۹۰ ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ مشاهده استعلام
۲۶ تاخیر در ابلاغ نقشه های اجرایی ۵۱۰۲۵ ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ مشاهده استعلام
۲۷ توافق کارفرما و پیمانکار جهت مدت دوره تضمین ۱۹۹۳۷۳ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ مشاهده استعلام
۲۸ عدم تغییر ضریب پیمان در صورت توافق کارفرما و پیمانکار ۲۰۴۶۸ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ مشاهده استعلام
۲۹ اخذ تائیدیه نظام فنی و اجرایی کشور در صورت پیش بینی هزینه تسریع کار در اسناد و مدارک پیمان ۸۵۷۳ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ مشاهده استعلام
۳۰ وجود دوگانگی بین اسنادو مدارک پیمان ۵۲۰۱ ۱۳۸۶/۰۲/۰۸ مشاهده استعلام
۳۱ مغایرت اسناد پیمان و مناقصه ۸۴۸۵۲ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ مشاهده استعلام
۳۲ دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها-۱ ۴۵۰۶۲ ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ مشاهده استعلام
۳۳ تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل ۲۱۶۴ ۱۳۷۹/۰۴/۰۴ مشاهده استعلام
۳۴ پرشدن سقف ریالی قرارداد ۲ ۱۳۸۰/۰۱/۰۵ مشاهده استعلام
۳۵ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ۲۴۹۲ ۱۳۷۹/۰۵/۰۲ مشاهده استعلام
۳۶ قیمت جدید ۵۹۷۵۸ ۱۳۸۸/۰۷/۱۳ مشاهده استعلام
۳۷ وجود معارض در زمین تحویلی به پیمانکار ۳۵۹۵۷ ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ مشاهده استعلام
۳۸ لاشه چینی در پی و دیوار ۱۲۳۳۶۶ ۱۳۸۵/۱۲/۰۵ مشاهده استعلام
۳۹ ابعاد آجرهای ماشینی ۲۰۷۶۰۹ ۱۳۸۶/۰۱/۲۰ مشاهده استعلام
۴۰ آهن آلات و سیمان تحویلی کارفرما ۶۹۳۶ ۱۳۸۶/۰۵/۲۲ مشاهده استعلام
۴۱ طبقه بندی زمین ۴۴۷۳۶ ۱۳۸۶/۰۵/۲۲ مشاهده استعلام
۴۲ محاسبه تعدیل تجهیز و برچیدن کارگاه ۳۰۴۹۵ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ مشاهده استعلام
۴۳ محاسبه تعدیل تجهیز و برچیدن کارگاه ۳۸۹۶۲ ۱۳۸۶/۰۶/۱۰ مشاهده استعلام
۴۴ توقف کار توسط شهرداری و بروز تعلیق ۸۵۹۴۳ ۱۳۸۶/۰۷/۱۶ مشاهده استعلام
۴۵ ماده ۳۶ – پیش پرداخت ۱۰۱۵۵ ۱۳۸۵/۰۲/۱۰ مشاهده استعلام
۴۶ قرارداد متمم ۲۳۱۸۹۳ ۱۳۸۱/۰۱/۱۰ مشاهده استعلام
۴۷ اعتراض به فسخ پیمان ۹۳۱۹۳ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مشاهده استعلام
۴۸ تجهیز و برچیدن کارگاه در متمم قرارداد ۵۲۸۰۹ ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ مشاهده استعلام
۴۹ اعمال ضریب بالاسری به قیمت‌های جدید ۴۵۳۳۹ ۱۳۸۷/۰۶/۰۲ مشاهده استعلام
۵۰ عدم جمع جبری افزایش و کاهش مقادیر کار ۷۳۱۷۰ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ مشاهده استعلام
۵۱ نحوه آزادسازی ضمانت حسن انجام‌کار درصورتی که صورت‌وضعیت قطعی پس از تحویل قطعی، تصویب نشده باشد ۹۶۰۰۵ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ مشاهده استعلام
۵۲ تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین مطابق ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان ۹۸۴۰۰ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ مشاهده استعلام
۵۳ سقف تغییر مقادیر مطابق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ۵۹۲۰ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ مشاهده استعلام
۵۴ تعریف مدت پیمان ۱۲۵۲۷ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ مشاهده استعلام
۵۵ ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان / تعلیق ۶۸۰۷۵ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ مشاهده استعلام
۵۶ تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌های موقت ۱۴۱۰۲ ۱۳۸۴/۰۲/۲۷ مشاهده استعلام