گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

مقررات ملی ساختمان

ردیفموضوعشمارهتاریخلینک
۱مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث اول-تعاریف۱۱۳۹۲مشاهده
۲مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث دوم-نظامات اداری به انضمام مجموع شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۸۴۲۱۳۸۴مشاهده
۳مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث سوم-حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق۳۱۳۹۲مشاهده
۴مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان۴۱۳۹۲مشاهده
۵مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث پنجم-مصالح و فرآورده های ساختمانی۵۱۳۹۲مشاهده
۶مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث ششم-بارهای وارد بر ساختمان۶۱۳۹۲مشاهده
۷مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هفتم-پی و پی سازی۷۱۳۹۲مشاهده
۸مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هشتم-طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی۸۱۳۹۲مشاهده
۹مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نهم-طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه۹۱۳۹۲مشاهده
۱۰مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث دهم-طرح و اجرای ساختمان های فولادی۱۰۱۳۹۲مشاهده
۱۱مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث یازدهم-طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها۱۱۱۳۹۲مشاهده
۱۲مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث دوازدهم-ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا۱۲۱۳۹۲مشاهده
۱۳مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث سیزدهم-طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها۱۳۱۳۸۲مشاهده
۱۴مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث چهاردهم-تاسیسات مکانیکی۱۴۱۳۹۱مشاهده
۱۵مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث پانزدهم-آسانسورها و پلکان برقی۱۵۱۳۹۲مشاهده
۱۶مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث شانزدهم-تاسیسات بهداشتی۱۶۱۳۹۱مشاهده
۱۷مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هفدهم-لوله کشی گاز طبیعی۱۷۱۳۸۹مشاهده
۱۸مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث هجدهم-عایق بندی و تنظیم صدا۱۸۱۳۹۰مشاهده
۱۹مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی۱۹۱۳۸۹مشاهده
۲۰مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیستم-علائم و تابلوها۲۰۱۳۸۴مشاهده
۲۱مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیست و یکم-پدافند غیر عامل۲۱۱۳۹۱مشاهده
۲۲مقررات ملی ساختمان ایران-مبحث بیست و دوم-مراقبت و نگهداری از ساختمان ها۲۲۱۳۹۲مشاهده