گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

قوانین و مقررات مالیاتی کشور

ردیفموضوعشمارهتاریخلینک
۵۱ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰۲۰۰/۱۴۰۰/۱۹۱۴۰۰/۰۳/۱۹مشاهده
۸۵ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰۲۰۰/۱۴۰۰/۱۹۱۴۰۰/۰۳/۱۹مشاهده
۵۲اصلاح مواد ۲۲ و ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱۲۰۰/۱۴۰۰/۱۸۱۴۰۰/۰۳/۱۲مشاهده
۸۴اصلاح مواد ۲۲ و ۲۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱۲۰۰/۱۴۰۰/۱۸۱۴۰۰/۰۳/۱۲مشاهده
۵۳ارسال دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و شماره ۱۶۳۶/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸۲۱۰/۱۴۰۰/۱۷۱۴۰۰/۰۳/۰۹مشاهده
۸۳ارسال دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و شماره ۱۶۳۶/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸۲۱۰/۱۴۰۰/۱۷۱۴۰۰/۰۳/۰۹مشاهده
۵۴ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)۲۰۰/۱۴۰۰/۱۴۱۴۰۰/۰۳/۰۴مشاهده
۸۲ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)۲۰۰/۱۴۰۰/۱۴۱۴۰۰/۰۳/۰۴مشاهده
۵۵ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور۲۱۰/۱۴۰۰/۱۲۱۴۰۰/۰۲/۲۶مشاهده
۸۱ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء ۲ بند (ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور۲۱۰/۱۴۰۰/۱۲۱۴۰۰/۰۲/۲۶مشاهده
۵۶ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ موضوع تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان۲۰۰/۱۴۰۰/۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲مشاهده
۸۰ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ موضوع تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان۲۰۰/۱۴۰۰/۱۱۱۴۰۰/۰۲/۲۲مشاهده
۵۷ابلاغ رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰۲۱۰/۱۴۰۰/۷۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۵۸ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ در خصوص “نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها” به پیوست نظر شورای عالی۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۵۹اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم۲۰۰/۱۴۰۰/۹۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۶۰ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۷۱/ت ۵۶۸۶۵ هـ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ مربوط به عوارض نوشابه های گازدار۲۱۰/۱۴۰۰/۸۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۷۶ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۷۱/ت ۵۶۸۶۵ هـ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ مربوط به عوارض نوشابه های گازدار۲۱۰/۱۴۰۰/۸۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۷۷اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم۲۰۰/۱۴۰۰/۹۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۷۸ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۹ در خصوص “نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها” به پیوست نظر شورای عالی۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۷۹ابلاغ رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰۲۱۰/۱۴۰۰/۷۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۷۵ارسال تصویب نامه ۱۴۸۵۷۶/ت۵۷۹۸۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیئت محترم وزیران درخصوص پدیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی۲۱۰/۱۴۰۰/۶۱۴۰۰/۰۲/۲۰مشاهده
۶۱ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۴۰۰۲۰۰/۹۹/۹۴۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۶۲اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)۲۰۰/۹۹/۹۵۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۷۳اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)۲۰۰/۹۹/۹۵۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۷۴ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۴۰۰۲۰۰/۹۹/۹۴۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۶۳معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده۲۱۰/۹۹/۹۰۱۳۹۹/۱۱/۲۵مشاهده
۶۴ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹ موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیات وزیران۲۱۰/۹۹/۸۹۱۳۹۹/۱۱/۲۵مشاهده
۷۱ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹ موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیات وزیران۲۱۰/۹۹/۸۹۱۳۹۹/۱۱/۲۵مشاهده
۷۲معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده۲۱۰/۹۹/۹۰۱۳۹۹/۱۱/۲۵مشاهده
۶۵ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷۲۱۰/۹۹/۸۷۱۳۹۹/۱۱/۱۹مشاهده
۶۶اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم­ گیری و اجرایی سازمان۲۴۰/۵۳۰۶۵/د۱۳۹۹/۱۱/۱۹مشاهده
۶۷ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۲۱۰/۹۹/۸۶۱۳۹۹/۱۱/۱۵مشاهده
۶۸اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم۲۱۰/۹۹/۸۵۱۳۹۹/۱۱/۱۲مشاهده
۶۹ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰۲۱۰/۹۹/۸۱۱۳۹۹/۱۱/۰۱مشاهده
۷۰قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش۲۰۰/۹۹/۸۳۱۳۹۹/۱۱/۰۱مشاهده
۳۸ابلاغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲۲۰۰/۹۹/۷۷۱۳۹۹/۱۰/۲۴مشاهده
۳۰اجرای همزمان مقررات جزء(۱)بند (ج)تبصره (۸)یا جزء(۱)بند (ک) تبصره (۶)قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۷۱۱۳۹۹/۱۰/۱۷مشاهده
۲اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد(۴۲) و (۴۳)قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱۷)قانون مالیات های مستقیم۲۰۰/۹۹/۷۰۱۳۹۹/۱۰/۱۴مشاهده
۲۵ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با صلب حق تقدم و ارسال دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۵)قانون مذکور ۲۰۰/۹۹/۵۲۱۱۳۹۹/۱۰/۱۴مشاهده
۱۲ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷با اصلاحات بعدی آن ۲۰۰/۹۹/۶۹۱۳۹۹/۱۰/۰۱مشاهده
۱۰تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم ۴۲۴۱۴/۲۳۰/د۱۳۹۹/۰۹/۲۶مشاهده
۳۱تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا،مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱۲۰۰/۹۹/۶۸۱۳۹۹/۰۹/۱۷مشاهده
۲۸ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ،مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱۲۰۰/۹۹/۶۶۱۳۹۹/۰۹/۱۰مشاهده
۲۳ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند <د>ماده (۱۳۲)قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (۳۱)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاع نظام مالی کشور ۲۰۰/۹۹/۶۴۱۳۹۹/۰۹/۰۹مشاهده
۳۵ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴۲۰۰/۹۹/۶۵۱۳۹۹/۰۹/۰۹مشاهده
۵ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۸ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند۶۳/۹۹/۲۱۰۱۳۹۹/۰۹/۰۸مشاهده
۲۴در خصوص چگونگی تعطیلی ادارات در هفته جاری ۳۹۵۵۶/۲۰۰/د۱۳۹۹/۰۹/۰۸مشاهده
۱میزان حضور همکاران در ایام محدودیت کرونا با توجه به ضرورت تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی ۲۰۰/۱۵۱۰۲/د۱۳۹۹/۰۹/۰۵مشاهده
۴۰ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ۲۰۰/۹۹/۵۱۹۱۳۹۹/۰۹/۰۴مشاهده
۱۹اصلاح تصویب نامه شماره ۳۷۰۷/ت ۵۷۵۹۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰۹۸۱۷۴/ت ۸۵۱۹۳هـ۱۳۹۹/۰۹/۰۱مشاهده
۴۱اصلاح بند های الف و ب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۲ ماده واحده بودجه قانون بودجه سال ۱۳۹۹۹۸۱۷۴/ت ۵۸۱۹۳هـ۱۳۹۹/۰۹/۰۱مشاهده
۴مطالبات مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی ۹۴۳۵۷/ت۵۸۱۶۵هـ۱۳۹۹/۰۸/۲۱مشاهده
۲۷اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم ۲۱۰/۹۹/۶۲۱۳۹۹/۰۸/۲۱مشاهده
۴۲مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران ۹۴۳۵۷/ت۵۸۱۶۵هـ۱۳۹۹/۰۸/۲۱مشاهده
۴۳اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم ۲۱۰/۹۹/۶۲۱۳۹۹/۰۸/۲۱مشاهده
۱۱ابلاغ آیین نامه اجرایی بند<و>و جزء (۴-۲)بند <و> تبصره (۵)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق)تسویه خزانه۲۰۰/۹۹/۶۱۱۳۹۹/۰۸/۱۷مشاهده
۱۳مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱قانون مالیات های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹۳۶۲۹۲/۲۳۰/د۱۳۹۹/۰۸/۱۷مشاهده
۴۴ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴-۲)بند (و) تبصره (۵)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق)تسویه خزانه۲۰۰/۹۹/۶۱۱۳۹۹/۰۸/۱۷مشاهده
۴۵مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱قانون مالیات های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹۲۳۰/۳۶۲۹۲/د۱۳۹۹/۰۸/۱۷مشاهده
۱۷اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷در خصوص دادنامه شماره ۷۳مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷۲۰۰/۹۹/۵۸۱۳۹۹/۰۸/۱۴مشاهده
۲۱اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱۲۰۰/۹۹/۶۰۱۳۹۹/۰۸/۱۴مشاهده
۳۲اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲قانون مالیات های مستقیم ۲۱۰/۹۹/۵۹۱۳۹۹/۰۸/۱۴مشاهده
۴۶اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷در خصوص دادنامه شماره ۷۳مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷۲۰۰/۹۹/۵۸۱۳۹۹/۰۸/۱۴مشاهده
۴۷اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۱۳۹۵اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱۲۰۰/۹۹/۶۰۱۳۹۹/۰۸/۱۴مشاهده
۴۸اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲قانون مالیات های مستقیم ۲۱۰/۹۹/۵۹۱۳۹۹/۰۸/۱۴مشاهده
۲۰بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲۰۰/۹۹/۵۱۸۱۳۹۹/۰۸/۰۵مشاهده
۴۹بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲۰۰/۹۹/۵۱۸۱۳۹۹/۰۸/۰۵مشاهده
۲۲ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی ۴۱۱حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی دارایی ۳۳۸۹۹/۲۳۰/د۱۳۹۹/۰۷/۲۹مشاهده
۵۰ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی ۴۱۱حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ۳۳۸۹۹/۲۳۰/د۱۳۹۹/۰۷/۲۹مشاهده
۱۸ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷۰۱هیئت محترم وزیران ۲۱۰/۹۹/۵۷۱۳۹۹/۰۷/۲۱مشاهده
۲۹ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷۲۱۰/۹۹/۵۶۱۳۹۹/۰۷/۲۱مشاهده
۳۷نحوه ی پرداخت مطالبات اشخاص متقاضی۷۹۵۰۱/ت ۵۸۰۵۹هـ۱۳۹۹/۰۷/۱۳مشاهده
۱۵ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۲مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶۲۱۰/۹۹/۵۵۱۳۹۹/۰۷/۰۹مشاهده
۳۴ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۶مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳۲۱۰/۹۹/۵۴۱۳۹۹/۰۷/۰۸مشاهده
۶اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ۷۵۶۱۷/ت۵۵۸۸۸هـ۱۳۹۹/۰۷/۰۵مشاهده
۲۶نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲)آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری -صنعتی۷۵۲۷۳/ت ۵۷۶۸۸هـ۱۳۹۹/۰۷/۰۵مشاهده
۸لزوم بررسی دقیق صورتحساب های صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده (۱۶۹)مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۱۶۹)قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱۲۰۰/۹۹/۵۱۷۱۳۹۹/۰۷/۰۲مشاهده
۳نحوه رسیدگی،تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند <و>تبصره (۶)قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور ۲۳۰/۲۸۲۵۳/د۱۳۹۹/۰۶/۳۰مشاهده
۹رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۹ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل ۲۰۰/۹۹/۵۱۶۱۳۹۹/۰۶/۳۰مشاهده
۳۳نحوه ی برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده ۲۲۸۱۶۲/۲۳۵/د۱۳۹۹/۰۶/۲۹مشاهده
۳۶نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم ۲۰۰/۹۹/۵۱۵۱۳۹۹/۰۶/۱۶مشاهده
۱۴اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی ۲۰۰/۹۹/۵۳۱۳۹۹/۰۶/۱۵مشاهده
۱۶الحاقیه دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲۰۰/۹۹/۵۱۴۱۳۹۹/۰۶/۱۲مشاهده
۳۹ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته(ویژه تسهیلات کرونایی)۲۱۰/۹۹/۵۲۱۳۹۹/۰۶/۱۰مشاهده
۷قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی(پروتکل)۳۴۹۴۱/۳۳۱۳۹۹/۰۵/۲۹مشاهده
۸۶ارسال دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (۲) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم۲۱۰/۱۴۰۰/۳۱۱۴۰۰/۰۴/۱۵مشاهده
۸۷ابلاغ جزء ۱۳ بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی۲۰۰/۱۴۰۰/۳۹۱۴۰۰/۰۶/۰۱مشاهده
۸۸ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۰۲۱۰/۱۴۰۰/۴۴۱۴۰۰/۰۶/۰۳مشاهده
۸۹ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش۲۱۰/۱۴۰۰/۴۵۱۴۰۰/۰۶/۱۵مشاهده
۹۰ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴)۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸۱۴۰۰/۰۵/۱۹مشاهده