گروه فنی، مهندسی، قراردادی و حقوقی امورپیمان‌

4311 043 0912

logo

بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور

ردیفموضوعشمارهتاریخلینک
۱دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی ۱۴۰۰/۱۲۸۲۸۰۱۴۰۰/۰۳/۲۴مشاهده
۲دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت ۱۴۰۰/۱۱۴۱۶۵۱۴۰۰/۰۳/۱۲مشاهده
۳دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال ۱۴۰۰۱۴۰۰/۹۹۳۴۹۱۴۰۰/۰۳/۰۴مشاهده
۴قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲-مصوب ۱۳۹۳۱۷۸۰۹/ت۵۸۷۶۹هـ۱۴۰۰/۰۲/۲۱مشاهده
۵فهرست بهای کلان راه سازی سال ۱۴۰۰۱۴۰۰/۳۰۶۹۰۱۴۰۰/۰۱/۲۸مشاهده
۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰۹۹/۷۰۶۵۲۶۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۷فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۰۹۹/۷۰۶۵۲۸۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۸فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰۹۹/۷۰۶۵۲۷۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۹فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۰۹۹/۷۰۶۵۴۷۱۳۹۹/۱۲/۲۵مشاهده
۱۰راهنمای ارزیابی ایمنی ساختمان ها پس از زلزله۹۹/۶۰۹۵۵۷۱۳۹۹/۱۱/۱۴مشاهده
۱۱دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل-نوبت سوم ۹۹/۵۶۶۵۳۹۱۳۹۹/۱۰/۲۳مشاهده
۱۲دستورالعمل اجرایی بند (خ)ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی ۹۹/۵۲۷۵۱۸۱۳۹۹/۱۰/۰۶مشاهده
۱۳ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۱۳۹۹۹۹/۴۱۸۹۰۰۱۳۹۹/۰۸/۰۷مشاهده
۱۴دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (تمدید ۱۳۹۵)۹۹/۳۳۰۲۶۷۱۳۹۹/۰۶/۲۶مشاهده
۱۵شاخص های موقت تعدیل سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹۹۹/۲۵۹۲۲۷۱۳۹۹/۰۵/۲۲مشاهده
۱۶روش جدید تعدیل آحاد بها۱-۹۷۰۶/۵۴/۲۰۸۰۱۳۷۰/۰۶/۲۳مشاهده
۱۷شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه ۱۳۷۷ فهرست های قیمت پایه۱۰۲/۵۳۷۱-۵۴/۴۵۷۶۱۳۷۸/۰۸/۳۰مشاهده
۱۸شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۰۱۰۱/۱۰۹۵۸۵۱۳۸۱/۰۶/۱۸مشاهده
۱۹شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۱۱۰۱/۲۸۴۸۷۱۳۸۲/۰۲/۲۲مشاهده
۲۰دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها۱۰۱/۱۷۳۰۷۳۱۳۸۲/۰۹/۱۵مشاهده
۲۱شاخص‌های قطعی آحاد بها، دوره‌های اول و دوم سال ۱۳۸۲۱۰۱/۱۸۳۷۴۳۱۳۸۲/۰۹/۳۰مشاهده
۲۲شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۴۱۰۱/۱۸۲۷۰۷۱۳۸۴/۱۰/۲۰مشاهده
۲۳شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۵۱۰۰/۳۵۱۷۱۳۸۶/۰۱/۱۹مشاهده
۲۴شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال ۱۳۸۷۱۰۰/۱۲۰۲۵۰۱۳۸۷/۱۲/۱۸مشاهده
۲۵شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۷۱۰۰/۹۹۴۰۶۱۳۸۸/۱۰/۱۹مشاهده
۲۶شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۸۱۰۰/۶۴۰۱۱۳۸۹/۰۲/۰۴مشاهده
۲۷شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۸۱۰۰/۳۱۳۹۷۱۳۸۹/۰۴/۲۶مشاهده
۲۸شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۹۱۰۰/۹۸۷۹۵۱۳۸۹/۱۱/۲۰مشاهده
۲۹شاخص‌های موقت تعدیل دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۹۱۰۰/۱۲۹۷۷۱۳۹۰/۰۲/۲۷مشاهده
۳۰دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیمان – تجدید نظر شده۱۰۲-۲۳۰۹۵/۵-۵۴-۲۳۲۳۹۱۳۷۲/۱۲/۲۵مشاهده
۳۱فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۷۳۱۰۲/۴۷۰۵/۵/۵۴/۱۴۰۲۱۱۳۷۳/۱۱/۰۴مشاهده
۳۲فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۷۴۱۰۲-۶۰۱۲/۵۴-۳۱۲۰۱۳۷۴/۱۱/۰۹مشاهده
۳۳پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریه۱۰۲-۵۶۳۶/۵۴-۴۳۰۰۱۳۷۵/۰۸/۲۹مشاهده
۳۴تفاوت بهای قیر و مواد ناریه – برای کارکردهای از اول سال ۱۳۷۷ به بعد۱۰۲/۴۰۹۱-۵۴/۳۶۶۰۱۳۷۸/۰۷/۱۰مشاهده
۳۵فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال ۱۳۷۹۱۰۵/۳۷۴۷-۵۴/۳۶۹۵۱۳۷۹/۰۷/۲۷مشاهده
۳۶پرداخت تفاوت بهای قیر۱۰۵/۳۶۶۱۳۱۳۸۱/۰۳/۰۴مشاهده
۳۷فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۱۱۰۱/۲۴۱۶۲۴۱۳۸۱/۱۲/۲۴مشاهده
۳۸نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال ۱۳۸۲۱۰۱/۱۱۰۱۶۶۱۳۸۲/۰۶/۱۱مشاهده
۳۹نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۲۱۰۱/۲۲۶۰۰۱۳۸۳/۰۲/۱۶مشاهده
۴۰مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند۱۰۱/۹۳۰۱۱۱۳۸۳/۰۵/۲۴مشاهده
۴۱نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۳۱۰۱/۱۴۲۴۰۳۱۳۸۳/۰۸/۰۵مشاهده
۴۲مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند۱۰۱/۱۵۳۶۲۰۱۳۸۳/۰۸/۲۳مشاهده
۴۳نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۴۱۰۰/۲۰۰۲۴۰۱۳۸۴/۱۱/۱۸مشاهده
۴۴نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۱۳۸۷۱۰۰/۱۲۲۶۸۴۱۳۸۷/۱۲/۲۴مشاهده
۴۵نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۸۱۰۰/۶۳۹۷۱۳۸۹/۰۲/۰۴مشاهده
۴۶نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۸۸۱۰۰/۳۱۳۹۶۱۳۸۹/۰۴/۲۶مشاهده
۴۷نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۸۹۱۰۰/۱۰۳۹۱۵۱۳۸۹/۱۲/۱۴مشاهده
۴۸نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها۱-۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰۱۳۶۰/۰۹/۰۲مشاهده
۴۹نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها – پیرو بخشنامه شماره ۱-۱۱۰۸۲-۵۴-۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲۱-۵۱۸۸/۵۴/۱۳۰۰۱۳۶۱/۰۴/۰۸مشاهده
۵۰آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه‍ـ۱۳۸۲/۰۸/۱۱مشاهده
۵۱اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (۱)(مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه‍ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲)۲۰۰۷۱/ت۳۰۹۸۰ه‍۱۳۸۳/۰۴/۲۱مشاهده
۵۲دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع “ه‍” آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی۱۰۰/۹۱۶۲۰۱۳۸۷/۱۰/۰۱مشاهده
۵۳اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (۲)(مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ه‍ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲)۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱ه‍۱۳۸۸/۰۷/۱۹مشاهده
۵۴قانون برگزاری مناقصات مجلس ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳ ابلاغ ۶۷۴۹۰ مورخ ۲۶/۱۱/۸۳ TENDER’S LAW of Islamic Republic of Iran۶۷۴۹۰۱۳۸۳/۱۱/۲۶مشاهده
۵۵راهنمای مناقصه۱۰۱/۹۵۵۷۹۱۳۸۴/۰۵/۲۶مشاهده
۵۶آیین‌نامه اجرایی بند “الف” ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات۸۴۲۱۷/ت۳۳۳۷۷۲ه‍۱۳۸۵/۰۷/۱۶مشاهده
۵۷آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰ه‍۱۳۸۵/۰۷/۱۶مشاهده
۵۸آیین‌نامه بند ه‍ ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (جایگزین ۱۷۲۳۴/ت۲۸۴۲۲ه‍ آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران) این آیین‌نامه در تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۸ با مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲ ت/ ۴۲۹۸۶ک جایگزین شده است.۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲ه‍۱۳۸۵/۰۷/۱۶مشاهده
۵۹آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰ه‍۱۳۸۵/۰۹/۰۵مشاهده
۶۰حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)۵۱۵۵۷/ت۳۷۵۳۷ه‍۱۳۸۶/۰۴/۰۶مشاهده
۶۱اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد۱۰۰/۵۰۲۷۹۱۳۸۶/۰۴/۱۲مشاهده
۶۲مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات۱۰۰/۱۴۵۲۴۸۱۳۸۶/۱۱/۱۷مشاهده
۶۳حد نصاب معاملات سال ۱۳۸۷۱۲۰۳۳۰/ت۴۰۱۰۴ه‍۱۳۸۷/۰۷/۱۷مشاهده
۶۴دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه)۱۰۰/۸۹۱۷۰۱۳۸۷/۰۹/۲۳مشاهده
۶۵حد نصاب معاملات، مصوبه سال ۱۳۸۸ (به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)۵۱۵۱۳/ت۴۲۵۳۳ه‍۱۳۸۸/۰۳/۰۹مشاهده
۶۶دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبلغ بالاتر از حد نصاب پایه یک۱۰۰/۵۰۲۵۲۱۳۸۸/۰۶/۰۱مشاهده
۶۷راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای۱۰۰/۸۷۰۰۳۱۳۸۸/۰۹/۱۶مشاهده
۶۸حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،….)، مصوبه سال ۱۳۸۹ (به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند ۱۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۸۹)۴۴۶۹۵/۳۵۹۳۴۱۳۸۹/۰۳/۲۲مشاهده
۶۹قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات۱۵۱۸۶۱۳۸۸/۱۲/۲۶مشاهده
۷۰آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات۲۹۷۴۸۹/ت۴۵۴۳۴ه‍۱۳۸۹/۱۲/۲۴مشاهده
۷۱نحوه ارائه تجزیه بها ء همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱۱۳۷۷/۰۹/۰۹مشاهده
۷۲دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها۱۰۰/۶۳۲۱۹۱۳۸۶/۰۵/۰۷مشاهده
۷۳دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها (لازم‌الاجرا)۱۰۰/۷۶۵۷۴۱۳۸۷/۰۸/۱۹مشاهده
۷۴انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع۱۰۰/۶۴۰۵۱۳۸۹/۰۲/۰۴مشاهده
۷۵انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا ۲۰۰۰ متر مربع)۱۰۲-۲۷۰۰/۵۴-۲۰۰۰۱۳۷۵/۰۵/۲۰مشاهده
۷۶دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا۱۰۰/۱۴۲۸۲۵۱۳۸۵/۰۸/۲۴مشاهده
۷۷نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران ۹۴۷۹۴۷۱۳۸۸/۰۱/۲۲مشاهده
۷۸نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران ۱۰۳۶۴۱۰۳۶۴۱۳۸۸/۰۴/۳۱مشاهده
۷۹آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۴۱۴۷/ت۲۶۳۰۹هـ۱۳۸۱/۰۲/۰۴مشاهده
۸۰لایحه قانونی شورای عالی فنی (اصلاح تبصره ۸۰)ـ۲۲۳۲د۱۳۵۸/۱۱/۲۳مشاهده
۸۱بخشنامه در باره لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور۱۰۲-۱۹۸۲/۵۴-۱۵۴۹۱۳۷۸/۰۴/۱۵مشاهده
۸۲دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها۱۰۰/۴۷۷۰۷۱۳۸۹/۰۶/۲۷مشاهده
۸۳آیین‌نامه راه‌های ایران-آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های برون‌شهری۱۴۰۰/۱۸۶۰۳۱۱۴۰۰/۰۴/۲۳مشاهده
۸۴دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای۱۴۰۰/۱۲۸۳۰۹۱۴۰۰/۰۳/۲۴مشاهده
۸۵آیین‌نامه بتن ایران (آبا)- تجدید نظر دوم۱۴۰۰/۱۳۷۷۶۹۱۴۰۰/۰۳/۲۹مشاهده
۸۶شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۹۱۴۰۰/۱۴۰۱۰۰۱۴۰۰/۰۳/۳۰مشاهده
۸۷آیین‌نامه راه‌های ایران-آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های برون‌شهری۱۴۰۰/۱۸۶۰۳۱۱۴۰۰/۰۴/۲۳مشاهده
۸۸تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۱ هیات محترم وزیران۱۴۰۰/۱۹۴۰۹۲۱۴۰۰/۰۴/۲۸مشاهده
۸۹ضریب متوسط افزایش وزنی مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۴۱۴۰۰/۲۰۳۰۴۸۱۴۰۰/۰۵/۰۴مشاهده
۹۰نظام نامه ثبت، اندازه‌گیری، راستی آزمایی و تایید صرفه جویی انرژی و کاهش تولید آلاینده‌ها و انتشار گازهای گلخانه ای۱۴۰۰/۲۰۹۴۴۷۱۴۰۰/۰۵/۰۹مشاهده
۹۱دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست۱۴۰۰/۲۰۹۷۳۴۱۴۰۰/۰۵/۰۹مشاهده
۹۲موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (خدمات سفارشی)۱۴۰۰/۲۱۳۶۴۱۱۴۰۰/۰۵/۱۰مشاهده
۹۳بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از «مبالغ مشروط» موضوع ماده (۵۴) شرایط عمومی ۱- پیمان‌های EPC و۲- پیمان‌هایPC و ۳- پیمان‌های EP ، در کارهای صنعتی۱۴۰۰/۲۲۰۶۲۲۱۴۰۰/۰۵/۱۳مشاهده
۹۴دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از شیوع بیماری کرونا (کووید ۱۹)۱۴۰۰/۲۱۶۹۹۷۱۴۰۰/۰۵/۱۶مشاهده
۹۵فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۰۱۴۰۰/۲۳۲۷۹۷۱۴۰۰/۰۵/۲۰مشاهده
۹۶تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۹۱۴۰۰/۲۴۳۰۸۶۱۴۰۰/۰۶/۰۱مشاهده
۹۷آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور۶۲۸۸۱/ت۵۸۸۵۷هـ۱۴۰۰/۰۶/۲۰مشاهده
۹۸شیوه‌نامه ارائه مدارک و نحوه بررسی پرونده‌های شرکت‌های مهندسان مشاور متقاضی تشخیص صلاحیت در سامانه ساجات ۱۴۰۰/۳۰۰۴۳۸۱۴۰۰/۰۶/۳۱مشاهده